søndag 7. oktober 2012

September 2012


En oppsummering av september i korte trekk;

Torsdag 6. deltok jeg på Verrankonferansen med fokus på hvorvidt finansiering av næringslivet i områder med for lavt pantegrunnlag er en særskilt oppgave for distriktskommunene. Mange interessante innledere belyste temaet fra ulike vinkler, både Innovasjon Norge, Siva, NTFK og flere.

Fredag 7. ble det avholdt felles formannskapsmøte for kommunene i INVEST samarbeidet. Agenda for møtet var nytt styringsdokument for samarbeidet. Innledningsvis hadde vi en gjennomgang ved prosjektleder Anders Haraldsen av de tre kommunenes utfordringer. Dominerende og forsåvidt godt kjent er trenden med at andelen innbyggere i alderssegmentet 25 - 44 har gått ned, og prognosene tilsier at dette vil vedvare. Dette tilsier at vi i framtiden vil få større utfordringer med å rekruttere riktig kompetanse til enhver tid i vår del av landet dersom vi ikke tar grep som motvirker denne utviklingen.

Vi satt inndelt i grupper på tvers av kommuner og partier og diskuterte sentrale spørsmål for videre utvikling. Første spørsmål var hvorvidt vi mener det foreligger behov for interkommunalt samarbeid. Det var bred enighet om at vi er tjent med å samarbeide på tvers av kommunegrensene, og det ble vist til eksemplene med Skatteoppkrevingsfunksjonen (lokalisert i Verran), Økonomienheten (Inderøy), DMSet på Steinkjer og samarbeidet om brannvesen. Det var også enighet om at eksisterende samarbeidsordninger skal evalueres i løpet av de neste fire årene og at samhandlingen mellom kommunene skal økes. Av to hensyn er det ønske om tettere samhandling, på den ene siden av økonomiske årsaker, men også pga at vi har utfordringer med rekruttering av fagfolk til ulike områder.

Hvilke kommuner skal inngå i samarbeidet var det andre spørsmålet, og her var gruppene åpne for at samarbeidet kan omfatte flere av våre naboer. Det var også stemning for å endre navnet fra INVEST til enten Inntrøndelagsregionen eller Region Inntrøndelag.

I forhold til graden av forpliktelse, og spørsmålet i forhold til hvordan samarbeidet skal organiseres
svarte gruppene nokså likt, at man mener INVEST skal bevege seg mot et mer forpliktende strategisk samarbeid basert på langsiktige relasjoner mellom faste partnere. Ad styringsmodeller var holdningen at vi skal være åpne for andre styringsmodeller enn den nåværende som i all hovedsak består av flere vertskommunesamarbeid. Ingen tok til ordet for samkommune i diskusjonen.

Vi avsluttet diskusjonen med en runde i forhold til hva kommunene i framtida skal samarbeide om,
og det kom flere innspill bl.annet felles post og arkiv tjeneste, næringsutviklingsarbeid, samhandling i forhold til planarbeid og arealforvaltning. På helsesiden er det allerede etablert samarbeid på flere områder mtp DMSet og aktiviteten rundt det.

Lørdag 8. hadde jeg gleden av å delta på 50- års jubileum for Verdal Rotaryklubb, som også består av en god del medlemmer fra Inderøy. Dette er en organisasjon som arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom verdensomspennende fellesskap.  I Inderøy er det antakeligvis den frivillige innsatsen fra Rotary klubbens medlemmer vi kjenner best- tydelig er gjerdet rundt gammel kirka på Sakshaug. I tillegg er det mange ungdommer som har hatt glede av å få ut i verden og få utvidet sine perspektiver gjennom Rotarybevegelsens internasjonale nettverk. Og mange 
av medlemmene av Verdal Rotaryklubb har vært aktive og tatt i mot mange ungdommer fra andre deler av verden.


Den 11.september hadde vi besøk av rektor og prorektor ved HiNT. Agenda for møtet var mulige samarbeidsområder for Indeerøy kommune og HiNT. Fra kommunen ble sammenslåingen presentert, samt satsingen på Inderøy 2020 og ulike satsinger vi har på gang  på oppvekstområdet (styrking av skole/hjem samarbeid, familiesenter, gla-pakken, fokus på leseopplæring og planene for samlokalisering av ungdomsskole og vgs). Et positivt møte, og spesielt satsingen på leseopplæring vil bli fulgt opp.


Den samme kveld gikk startskuddet for sentrumsutviklingsprosjektet i Mosvik i regi av Inderøy 2020 med et folkemøte med god oppslutning. Mange gode innspill framkom i møtet som vil bli fulgt opp i programstyret.


På ettermiddagen den 13. mottok kommunen Hageselskapets hagekulturpris for 2011 i Muustrøparken. Med påmseremonien var også sentrale personer og lag som har lagt ned mye arbeid slik at Muustrøparken fortjente en slik utmerkelse. I tillegg ble det foretatt avduking av ny skulptur- fotballspilleren- ved Rosenborg spilleren Per Werner Rønning.


Mandag 17. var ordførere, fylkespolitikere, næringslivsrepresentanter og representanter for vegvesenet samlet til konstitueringen av Samarbeidsforum for samferdsel i N-T. Regjeringen har gått inn for det såkalte moderniseringskonseptet for utvikling av vei og bane i N-T, men det utelukker ikke muligheten for at prosjektet økes i omfang på sikt, og deltakerne ble enige om at når det nå skal planlegges traseer skal det tas høyde for muligheten for 4 felt i framtida. Bjørn Arild Gram ble valgt til leder av forumet, og Robert Svarva ble valgt til nestleder. 


Onsdag 19. September ble det gjennomført offisiell åpning av Dialyseenheten ved DMSet på Steinkjer, og påfølgende dag var både eldres råd og rådet for likestilling av funksjonshemmede fra Inderøy kommune på befaring. Så langt er erfaringene fra samarbeidet på dette området svært gode.


Påfølgende helg tilbrakte jeg på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, og ungdomskoknferanse. Et flott tiltak i fylkeskommunal regi, der ungdommer og politiker fra hele fylket samles for å diskutere utfordringer og forbedringstiltak for ungdommene i Nord-Trøndelag. Avslutningsvis ble utfordringene overlevert til fylkesordfører Gunnar Viken som følger opp sakene i fylkestinget.

Uken etter var det møterunde med Natur på mandag, Folk på tirsdag og formannskap på onsdag. Referat fra behandling i møtene finnes her: http://www.inderoy.kommune.no/formannskapet.117146.no.html, http://www.inderoy.kommune.no/hovedutvalg-natur.117148.no.html, http://www.inderoy.kommune.no/hovedutvalg-folk.117147.no.html

I forbindelse med samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020 har vi fokus på omdømmebygging i Inderøy kommune, og i den anledning deltar nå tre representanter på Omdømmeskole i regi av Distriktssenteret. Deltakerne er u.t prosjektleder for Inderøy 2020 og kommunalsjef i Inderøy kommune Lars Daling og representant for næringslivet i Inderøy og leder for Den Gyldne Omvei Frode Sakshaug. Første samling ble arrangert fra 25. - 26. september på Stiklestad, og neste samling blir avholdt i Balsfjord i november. Vi ønsker å bruke det vi lærer her i arbeidet vårt med kommuneplanens samfunnsdel, og i neste formannskapsmøte (24. okt) vil vi starte møtet kl 09.00 med en gjennomgang for formannskapet. Dette er et åpent møte, så alle som har tid og anledning, og lyst til å bidra i planarbeidet ønskes velkommen.
fredag 31. august 2012

Sommeren 2012

Nå er tiden overmoden for å komme i gang med oppdateringer fra den kommunale hverdagen igjen - og i denne første oppdateringen vil jeg gi en kort oppsummering av sommeren før jeg kommer tilbake til ukentlig innlegg.

Det har vært stor aktivitet rundt om i kommunen hele sommeren, med  sommerutstillinger, Skjelvågandåggå, Hylladag, Bøgdadag i Mosvika med kulturuke og Kufestival til slutt, tradisjonelt båttreff og mer til.

Første helgen i august gikk Matfestivalen av stabelen i Trondheim, og jeg deltok i to dager på standen "Smaken av Inderøy" som i tillegg til mange aktører fra Den Gyldne Omvei også inkluderer andre produsenter. For andre år på rad ble denne standen vinner av prisen for beste stand. Tre kandidater var nominert til denne prisen. Av de to øvrige nominerte var "Matelskeren", som også er en Inderøy bedrift med base på Røra. I ettertid har næringssjefen og jeg vært der på bedriftsbesøk og fått omvisning.

13.august deltok jeg på et møte på Statens Hus med blant andre medlem av justiskomiteen Jenny Klinge.  Hun ønsket nærmere innsikt i måten politiet organiserer sitt arbeid på i Nord-Trøndelag. Det er ventet at Reslutatreformen legges fram i løpet av høsten, og da blir det spennende å se tenkning både rundt nærpoliti og akuttberedskap, responstid og annet som får betydning for innbyggerne i det ganske land.

18. august hadde jeg gleden av å delta på storstilt markering av asfaltert "Vudduvæg", og fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen foretok den offisielle åpningen av veien.

Påfølgende uke startet skolene opp ordinær undervisning igjen, og på tirsdag fikk jeg delta på arrangement i kulturhuset for alle ungdomsskoleelevene. Hovedsaken var en gjennomgang av årest opplegg med ny "Gla-pakke", som blant annet innebærer flere timer med kroppsøving og valgfag til alle klassetrinn.

Denne dagen ble også første møte i aksjonsgruppen for TV-aksjonen avholdt, og vi er prisgitt lokale lag og krefter som stiller opp år etter år og bidrar slik at kommunen får besøkt alle husstandene på aksjonsdagen. I år er Amnesty International innsamlingsformål, og aksjonsdagen er 21. oktober. På følgende link kan en melde seg som bøssebærer http://www.blimed.no/

På kvelden hadde Mosvik historielag og museumsnemnda arrangement på Mosviktun, med blant annet omvisning i Smia. Denne er flott og rikelig utstyrt med nyoppussede verktøy som det ligger mange arbeidstimer bak. 

23.august ble det avholdt politiråd, som er et møtepunkt mellom ordfører, rådmann, lensmannen og kommunens slt-koordinator. Vi var innom mange ulike tema, og blant annet den forestående flyttingen. Lensmannen skal inn i rådhuset når ombyggingen til familiesentralen er ferdig i de gamle legekontorlokalene.

Fredag formiddag fikk vi besøk av fylkesråd med ansvar for utdanning, Anne Marit Mevassvik og daglig leder i Oppvekstprogrammet Morten Christiansen. Med på møtet var forøvrig leder for hovedutvalg Folk Ragnar Nossum, Rådmannen, kommunalsjef Finn Madsen og rådgiver oppvekst Heidi Henriksen. Vi gjorde rede for Inderøy kommunes satsing på oppvekstfeltet (skole/hjem satsing, leseferdigheter, Gla-Pakken, klasseledelse, Regning som ferdighet i alle fag m.m), og fikk positive tilbakemeldinger på det fra fylkeskommunens representanter som vi skal møte igjen i forbindelse med Oppvekstprogrammets regionvise møter utover høsten.

I uke 35 var det møterunde i hovedutvalgene og formannskapet. Hovedutvalg Natur har vedtatt å oversende to forskjellige saker vedrørende båtplasser til mekling hos Fylkesmannen. Referat fra behandlingene finnes her http://www.inderoy.kommune.no/hovedutvalg-natur.117148.no.html .
Alle tre møtene hadde planverk som temasaker denne uken, og første utkast til Kommuneplanens safunnsdel kommer til første gangs behandling til høsten.

Torsdag møttes programstyret for Inderøy 2020 som nå er utvidet med en representant til å omfatte frivilligheten også. Vibeke Arntzen ble oppnevnt av formannskapet på onsdag, på bakgrunn av innspill fra styrene i frivillighetssentralene. Med på møtet var også adm. direktør i Coop Inn-Trøndelag Unni Storstad som informerte om Coop sine planer på Straumen med innflytting i nye lokaler hos Fossum. I tillegg var hun tydelig på at hun er åpen for idèer vedrørende dagens Coop-bygg, og programstyret er opptatt av at det skal fortsatt være aktivitet i dagens sentrumskjerne når Coop flytter til andre lokaler. Derfor ønsker programstyret at det opprettholdes en framdrift på sentrumsutviklingsprosjektet som vi har partnerskap på i Straumen, og til neste møte i programstyret den 20. september skal prosjektleder legge fram kostnadsoverslag for de planlagte tiltakene. Deretter kalles partnerskapet inn til møte den 04.oktober for en gjennomgang og prioritering.

På torsdag fant en begivenhet sted i Inderøy, nærmere bestemt oppe på Flaget. Det ble foretatt overrekkelse og åpning av det nye høydebassenget, som er svært viktig for sikker vannforsyningen til store deler av kommunens husstander dersom problemer skulle oppstå med drikkevannforsyningen fra Røflovatnet.

Dette ble en oppdatering på stort og smått fra de siste ukene,

riktig god helg.


tirsdag 3. juli 2012

18. - 29. juni


Den første uken gikk i all hovedsak gått med til hovedutvalgsmøter både mandag og tirsdag, samt formannskap onsdag. 

Torsdag startet med møte i styringsgruppen for Inderøy 2020. Vi har påbegynt en prioritering av tiltakene i Straumen sentrum på bakgrunn av siste møte i partnerskapet. Arbeidet ved fylkesvegen med utforming av bruen som danner undergang til Nessjordet er i gang. Prosjektleder er gitt i oppdrag å arbeide videre med planer ved Rødbrygga i forhold til en bedret adkomst til fjorden, mulighet for gjestebrygge og samtidig ivareta behovet som næringsdrivende har meldt inn i forhold til parkering. Prosjektleder er også bedt om å detaljplanlegge Meieribakken.

Sentrumsutvikling Mosvik starter opp med et folkemøte den 11. september i Mosvik, og det tas utgangspunkt i planen "Trivsel i sentrum".

I forhold til delprosjektet opplevelse og reiseliv skal det kjøres et forprosjekt til høsten, med egen styringsgruppe. Programstyret for Inderøy 2020 har bestemt at det skal oppnevnes en gruppe bestående av representanter fra Den Gyldne Omvei, landbruket, næringsforeningen, InderøyFest og Inderøy kommune. Prosjektleder er gitt fullmakt til å innhente tilbud på forprosjekt fra tre leverandører.

Neste møte i programstyret for Inderøy 2020 avholdes 30 august.

Torsdag ettermiddag var jeg på generalforsamling i Leksvik Industriell Vekst Holding AS i Vannvikan, Inderøy kommune har en liten eierandel på 2,26 %. Holdingselskapet har to datterselskaper som eies 100 %, det er Leksvik Industriell Vekst Eiendom AS og Leksvik Industriell vekst AS. Holdingselskapet hadde et underskudd for 2011 på 54.886, mot et overskudd i 2010 på vel kr. 105.000,- etter mottatt konsernbidrag fra Leksvik Industriell Vekst AS i 2010 på kr 140.924,-.

Fredag ble det avholdt møte i representantskapet  i PPT Inderøy og Leksvik IKS, og som det framgår er dette et interkommunalt selskap Inderøy samarbeider med Leksvik om. Som det framgår av selskapets årsrapport er det et økt press på tjenesten og mange saker er kompliserte og krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Tjenesten hadde ved årsskiftet 2011, 303 enkeltsaker (ved årsskiftet 11/12 hadde kommunene i alt 585 barn i barnehagene og 1390 i grunnskolene). Drøftingssaker og systemsaker kommer i tillegg sammen med logoped sine behandlingssaker, anslagsvis 25 saker.

Mandag 25. ble siste kommunestyremøte før sommerferien avholdt. I tillegg til ordinær saksbehandling holdt Inderøy Næringsforening ved Åshild Vang og Frode Sakshaug en orientering om status og utfordringer for bedriftene de representerer i Inderøy-samfunnet.

Tirsdag var fylkesråd Mevassvik på Inderøy, og vi fikk oppdatert hverandre på vedtak i henholdsvis kommunestyremøtet og fylkesrådet med tanke på videre framdrift på prosjektet Inderøy oppvekst- og kultursenter. Kommunestyret vedtok enstemmig at det skal gjennomføres et felles forprosjekt der Inderøy kommune, Inderøy Kulturhus og Nord-Trøndelag Fylkeskommune er deltakere. Dette forprosjektet skal utrede en felles utbygging av ungdomsskole og videregående, prosjektrapport med anbefalinger skal være klar innen utgangen av 2012. Før oppstart av forprosjektet skal avtalemessige forhold knyttet til en slik utbygging, blant annet eier, og leietakerforhold være avklart.


Torsdag morgen var jeg sammen med enhetsleder for næring- og plan på bedrftsbesøk hos Elisabeth Nordeng Aanes som har satt i stand Saga på Sundsøya. Den 7.juli åpnes det et fotografisk senter i lokalene, og NordPhotography arrangerer workshops både i Norge og andre deler av verden.

Etter en liten stund på kontoret etter bedriftsbesøket for å få unna forefallende, dro jeg opp på Skalstugan og løp min etappe på St.Olavslopp. Jeg er absolutt ikke fornøyd med tiden, men jeg velger å tro det er rom for forbedringer til neste år.

På kvelden var jeg på avslutningsforestillingen på Kortreist Dansefestival, der det ble vist utdrag fra "Position of elsewhere" Kenneth Bruun Carlson fra Inderøy var en av de to danserne i den fantastiske duetten.

Fredag morgen var det generalforsamling i Sundsøya Eiendom AS. Sundsøya Eiendom AS eier og leier ut næringsbygg på Sundsøya, per i dag er det 6 større leietakere. Det er tre eiere i selskapet, og Inderøy kommune har en andel på 34 %. Kjell Gulstad er styreleder i selskapet, Terje Dyrstad er dalig leder og styremedlem og Lornts O. Johansen er styremedlem. For 2011 hadde selskapet et driftsresultat på 106 216.

På ettermiddagen ble det avholdt møte i politisk styringsgruppe i INVEST, og søknad for å komme i gang med akuttsenger på DMSet ble undertegnet.  I tillegg ble det blant annet bestemt ny dato for felles formannskapsmøte som blir avholdt 7. september på Inderøy.

Fredag kveld deltok jeg på avtakking av sokneprest Margrete Holmeide som avslutter sin gjerning i Inderøy. Det var gudstjeneste i Sakshaug kirke først, og deretter trivelig samling på Kjerkstu med kaffe og kaker, underholdning og taler og gaveoverrekkelser. Fra Inderøy kommune fikk hun en lysbukett fra Jostu.

I skrivende stund er det juli - og mye spennende skjer i Inderøy og regionen forøvrig. Av aktiviteter jeg skal delta på som er inne i kalender på nåværende tidspunkt er:

7.juli åpning av fotosenteret på Saga
12. juli får vi besøk av Arnaringen fra Arna ved Bergen, en folkedansgruppe grunnlagt av en inderøyning som skal delta på Nordlek. De skal bl. a underholde ved Inderøyheimen.
13. juli åpning av utstillingen i Peers Hus med Peers Venner
20.juli jeg har i likhet med trøndelags øvrige ordførere fått tid på Trøndelagssendingen til NRK og skal snakke om Inderøy som reisemål i 08.30- tiden den 20.juli.
21. juli Bøgdadag i Mosvik
25.juli skal jeg delta på en del arrangementer på Stiklestad i forbindelse med Olsok, samt premiere på Olsokspelet som i år åpnes av Kulturminister Anniken Huitfeldt
2. - 4. august arrangeres Matfestivalen i Trondheim, og jeg skal være med å stå på stand sammen med våre lokale matprodusenter.

I tillegg byr årstiden på mange opplevelser i Inderøy, det er bare å forsyne seg - neste blogg innlegg kommer i august - riktig god sommer så lenge.

søndag 17. juni 2012

11. - 17. juni 2012

Mandag startet med morgenmøtet med rådmannen, og helgens begivenhet med vellykket InderøyFest ble en del av møtet. Videre gikk tiden med til saksforberedelser før neste ukes hovedutvalg og formannskap.

Tirsdag hadde jeg sammen med rådmannen et orienteringsmøte med Gjensidigestiftelsen ved Trine Vekseth. Gjensidigestiftelsen er en unik stiftelse. Den er Norges største, og den kombinerer to viktige roller. Den ene rollen utøves i egenskap av å være en betydelig finansiell aktør og hovedaksjonær i Gjensidige Forsikring ASA. Den andre viderefører tradisjonen som en viktig bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål med fokus på trygghet og helse.

Det ideelle formålet (som var tema for vårt møte) handler om at stiftelsen gjennom gaveutdelinger skal fremme trygghet og helse. Dette skal skje i samsvar med stiftelsens grunnverdier som er ”Forebyggende – Utviklende – Aktivitetsskapende – Samfunnsbyggende”. Alle kan søke. Unntak er religiøse og politiske formål. Det kan gis bidrag i samarbeid med det offentlige, men Gjensidigestiftelsen skal ikke overta det offentliges ansvar. Hvert år deles det ut betydelige summer på bakgrunn av søknader, og frist for 2012 er 15.09.12.

Onsdag ettermiddag dro jeg til Namsos og RockCity for å delta på fylkesting. Som 3. vara for mitt parti har jeg møtt en del denne perioden. Hele torsdag gikk med til saksbehandling i tinget (fra 09.00 - ca 20.00), og jeg rakk ikke det faste gruppemøtet torsdag kveld før møterunden til uken.

Fredag startet med veg-møte på Verdal. Fylkeslederne i Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok initiativ til å samle politisk ledelse i kommunene fra Stjørdal til Steinkjer langs E6 for å diskutere framdrift for utvikling av vår del av livsnerven, som den er i samferdselssammenheng. I tillegg møtte Statens vegvesen ved blant annet Olav Kåre Fuglem og flere representanter for strategi avdelingen, Multiconsult, representanter for næringslivet fra alle kommunene samt representanter for fylkeskommunen. I møtet drøftet vi hvordan Innherred skal organisere seg slik at regionen har planene klare når staten legger prosjektene inn i budsjettene. Det var bred enighet i møtet om videre samarbeid, og vi skal møtes igjen i september der blant annet de enkelte kommunenes forventninger skal avklares, samt oppnevning av et styre for et samarbeidsprosjekt.

I forbindelse med Konseptvalgutredning strekningen Steinkjer - Trondheim og høring på NTP har kommunene og fylkeskommunen samordnet seg på mye. Og elementene som framgår av Inderøy kommunes høringsuttalelse til NTP framgår også i stor grad av de øvrige kommunenes uttalelser. Her følger Inderøys uttalelse, som ble behandlet politisk i mai, og som sendes departementet innen høringsfristen i slutten av juni:

Inderøy kommune mener forslag til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 på en god måte belyser relevante problemstillinger. For framtidsrettet og robust utvikling av regionen er det viktig å legge et høyt ambisjonsnivå for samferdselsinfrastrukturen.

Inderøy kommune vil spesielt peke på:
1. Det vises til Inderøy kommune sin uttalelse til konseptvalgutredningen (KVU) Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig utvikling på aksen. Det er svært viktig sett opp mot regionforstørring, og dermed en mer robust bo- og arbeidsmarkedsregion i Trøndelag. For å nå denne målsetningen må rammen for NTP ha en økning på minst 45 %.
2. Inderøy kommune mener utbygging / ombygging av E6 i Bjørga inkludert tunnel må prioriteres på kort sikt. Ved Koabjørga mellom Verdal og Røra er tunnelen smal, og det mangler omkjøring så vel som gang- og sykkeltilbud.
3. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om «Trondheim – Steinkjer 1 time». Viktige milepæler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. En snarlig realisering av elektrifisering er en klar milepæl for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet materiellutskifting og betydelige klimaeffekter.
4. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly). Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i
internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokalisering ha. Hell – Muruvik framstår som den beste løsningen.
5. Det er politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av det ovennevnte.

Fredagen ble avsluttet med intervju med Klassekampen i forbindelse med kommunesammenslåingen.

mandag 11. juni 2012

2. - 10. juni 2012

Uken startet med planleggingsmøte sammen med kommunene Steinkjer og Verran i forkant av onsdagens møte med aktørene i Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag (RUP) lages årlig og er et verktøy for en helhetlig utviklingspolitikk i Nord-Trøndelag. Det strategiske partnerskapet knytta til RUP består av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen (LO), Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Trøndelag Forskning og Utvikling, Fylkesmannens landbruksavdeling, KS, NAV Nord-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Selskapet for Industrivekst (SIVA), Fiskeridirektoratet, Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd og fylkeskommunen. Fylkeskommunen har lederskapet og sekretariatet.
RUP er både en plan, en prosess, et partnerskap og en pengepott. Det er i dette dokumentet at prioriteringen av de regionale utviklingsmidlene gjøres.

Pengene kommer fra Kommunal- og Regionaldepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Sametinget og fra fylkeskommunens egne midler.  Av den totale RUP-potten (for 2012 ca 150 mill. kroner) forvalter fylkeskommunen selv cirka 1/3 mens omtrent 2/3 forvaltes av andre: Innovasjon Norge, kommunene (kommunale fond og omstillingsprosjekter) og Interreg.

Eksempelvis skilder RUP tiltak som skal settes inn for å hjelpe en viktig næring; landbruket. Hvordan bredbåndsutbygging skal skje, bedrifter støttes og hvordan lokalsamfunnene skal bidra til en sunn oppvekst for unge er andre konkrete temaer.

Fra Inderøy ble Lensmyra, sentrumsutvikling Straumen og infrastruktur trukket fram og satt i sammenheng med de andre kommunenes innspill.

På mandag ettermiddag var det møte i skoleutvalget ved Inderøy videregående skole der blant annet status på mulighetsstudien som gjennomføres for en samlokalisering av Inderøy ungdomsskole, og Inderøy vgs ble gjennomgått. Formannskapet i Inderøy skal ha sak til behandling i møte den 20.06.12 i forhold til videre framdrift.

På tirsdag var det oppfølgingsmøte i partnerskapet for sentrumsutvikling Straumen. I forslaget fra Rambøll slik det nå ligger er det bred enighet om at det ikke er tatt nok hensyn til behovet for parkeringsplasser i Straumen, og dette blir fulgt opp i videre arbeid. I tillegg fikk partnerskapet presentert planene for utforming av undergangen under bruen i Fv. 755. ved "banktomta".

Onsdag morgen satte hovedutvalgslederne, rådmannen og jeg opp saklister for møterunden i juni (18. -20.). Det er et betydelig antall saker som skal behandles før sommerferien starter.

På onsdag ettermiddag ble Rup møtet avholdt på Inderøy for kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer og Leksvik og i tillegg til ordførere og rådmenn med flere for kommunene deltok blant annet Fylkesråd Terje Sørvik, Fylkeslandbruksdirektøren, representant for Innovasjon Norge og næringslivet ved Steinkjer Næringsselskap.

Torsdagen gikk for det meste med til forberedelser av den store InderøyFesten, samt et møte med varaordfører og Harald Ness for å forberede ny Rådmannsinstruks. Av denne instruksen skal det framgå hva rådmannens plikter og handlingsrom er, gitt av kommunestyret. Blant annet framgår det her at rådmannen har det overordnede administrative ansvar for hele den kommunale virksomhet. Arbeidsgruppen gjorde noen justeringer i forhold til den gamle, og tilføyde i sitt forslag et nytt punkt om at rådmannen har rett og plikt til å delta i årlig utviklingssamtale med sin arbeidsgiver. Et utvalg på tre, oppnevnt av og blant kommunestyret, gjennomfører samtalene. På denne måten får vi fulgt opp KS hovedstyrets vedtak av 09.12.2011 sak 11/62 i forhold til prinsipper for Folkevalgtes arbeidsgiveransvar overfor rådmannen punkt 2 og 3.  (2. Arbeidsgiveransvaret overfor rådmannen må ivaretas etter de samme prinsipper som for andre ansatte i kommunene. Det innebærer at rådmannen har krav på en arbeidsavtale, og at det gjennomføres en utviklingssamtale og foretas en lønnsvurdering minst en gang i året. 3. Utviklingssamtalen med rådmannen må sikres nødvendig forankring i kommunestyret/ fylkestinget. Utviklingssamtalen bør gjennomføres med formannskapet/fylkesutvalget, eller et annet utvalg fra kommunestyret/fylkestinget).

Fredag morgen ble det avholdt møte i IndreTrondheimsfjordHavneråd, og hovedsak i dette møtet evar ny selskapsavtale for kommunene som hører til IKSet. Gjennom flere år har det pågått prosesser for å få etablert et felles havneråd for dette området, som omfatter Leksvik, Inderøy, Steinkjer, Verran, Verdal, Levanger og Frosta, og Trondheimsfjorden interkommunale Havn som omfatter kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik og Stjørdal. Det er sluttført forhandlinger, og forhandlingsresultatet ble behandlet samt ny selskapsavtale som skal ut til behandling i alle deltakerkommunene.

Kl 11.00 fredag formiddag var det åpning av utsmykningen i Inderøy Rådhus og åpning av Inderøy Fest ved Marvin Wiseth. Deretter gikk det slag i slag hele helgen med flotte arrangement rundt om i kommunen med mange besøkende, i regi av InderøyFest. Det har vært vidt spenn i aktivitetene fra næringskonferanse om omdømmebygging, kammerkonsert på Røra stasjon, operalunsjer på Jægtvolden, åpning av utstillinger, foredrag, konsert med Knut Buen på Jekta Pauline som for helgen lå i Straumen, hornmusikk mange steder, Terje Tysland på Hylla, Åge Aleksandersen i Sakshaug Kirke, overføring av gudstjeneste på Nrk P1med Arve Tellefsen og Camilla Vist, Hellbillies i Muustrøparken, Mosvik senderen opp, rulleskirenn i Straumen, blueskveld i Venneshavn på mueseumskafèen, åpent landhandleri i Straumen både lørdag kveld og søndag, Alice i drømmeland tre dager, Rasmus og verdens beste band på Øynaparken og mye mye mer. Utallige frivillige har lagt ned mange timer til glede for lokalbefolkningen og tilreisende, og det er skrevet mange flotte artikler i avisene i løpet av helgen, se f.eks:

http://www.t-a.no/kultur/article3191708.ece

http://www.adressa.no/kultur/article3191646.ece

søndag 3. juni 2012

26. mai- 1. juni 2012

Etter pinse var første møte på tirsdag månedlig bedriftsbesøk, denne gang hos Bunadsaum A/S på Straumen. Bunadsaum A/S er en bedrift med lange tradisjoner i Inderøy, og neste år har bedriften 75 års jubileum.

På tirsdag ettermiddag ble det avholdt oppstartsmøte for kommuneundersøkelse i forhold til håndtering av forurensning i Inderøy kommune, spesielt bygging på forurenset grunn. Fylkesmannen i N-T v/ miljøvernavdelingen har trukket ut 3 kommuner i fylket, og Inderøy er en av dem. Undersøkelsen skal utføres etter modell av systemrevisjon. Det innebærer en gjennomgang av kommunens rutiner for å følge opp lovverket på dette området, og inkluderer også intervju med kommunens ansatte som har med området å gjøre for å se om rutiner er implementert i organisasjonen. Intervjuene vil foregå i uke 25.

Avslutningsvis på tirsdagen hadde jeg møte med daglig leder for InderøyFest for å få på plass detaljene rundt åpningen den 8.juni. Det er invitert en del gjester til selve åpningen av den permanente utsmykningen, og InderøyFest i rådhuset på fredag formiddag. Blant flere er kommunens barnehager invitert til å delta med de ungene som starter på skolen til høsten. Jeg ønsker at så mange som mulig skal få glede av den permanente utsmykningen, som jeg tror vil appelere til barn, og håper å få til et årlig opplegg for de ungene som går siste år i barnehage for formidling av denne kunsten. Under åpningen på fredag vil det bli underholdning ved kulturskolen og Marvin Wiseth skal forestå åpningen av InderøyFest.

Onsdag ble første kommunestyremøte overført på web-tv, og teknikken fungerte greit- med unntak av at ordføreren klusset med sitt lesebrett underveis, men med bistand fra varaordføreren gikk det greit. I den nye kommunen har vi mange planer til rullering i løpet av 2012, og der i blant kommuneplanens samfunns- og arealdel og næringsplan. I starten av møtet informerte ledelsen i LLI om landbrukets utfordringer og behov som er relevant for det nye planverket, i neste kommunestyremøte kommer Inderøy næringsforening. I etterkant av kommunestyremøte ble det satt formannskap for å behandle noen saker som ble utsatt forrige uke.

Torsdag morgen hadde jeg gleden av å delta på konferanse for fylkets eldreråd, og snakke litt om hva eldreråd kan jobbe med. I henhold til lovverket (eldrerådslova) er eldreråd et lovpålagt rådgivende organ som etter lovens § 3 tredje ledd "..skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre". Eksempler på det vil være budsjett, økonomiplan, planverk m.m. I tillegg kan eldrerådet selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen, og de kan oppfordre kommunestyret til å sette saker på dagsorden. I tillegg utfordret jeg deltakerne på å tenke litt nytt rundt hva den enkelte pensjonist selv kan gjøre for å forberede seg på sin alderdom med det målet å få en bedre kontroll selv over det å bli eldre og få behov for hjelp, og om eldreråd kan ha en rolle i slikt arbeid. Mange engasjerte seg og kom med innspill, flere var inne på behovet for utstrakt samarbeid med frivilligheten samt at det ikke var tidsnok å starte planleggingen når en allerede var blitt pensjonist - men at det burde skje på et tidligere tidspunkt.

På ettermiddagen og kvelden var jeg på Rica Hell på KS konferanse for ordførere og rådmenn fra Nord- og Sør-Trøndelag. Tema for samlingen var ledelse i kommunen, og håndtering av arbeidsgiveransvaret generelt, og overfor rådmannen spesielt, med innledere og gruppearbeid. Under dette ble flere undertema diskutert, blant annet kommunenes forhold til sosiale medier, hvorvidt det skal være politisk representasjon i arbeidsmiljøutvalg, hvilke faktorer påvirker endringer i grensesnittet mellom politikk og administrasjon, hvordan skal kommunestyret best ivareta arb.giveransvaret overfor rådmannen, hvordan forankre medarebeider-/utviklingssamtale med rådmannen i hele kommunestyret, samt hvem bør delta rent fysisk? Dette er forhold det enkelte kommunestyre må avklare, men ordfører vil ha et spesielt ansvar i forhold til å legge til rette for diskusjon omkring temaene.

Fredag ble utsmykningen av Inderøy Rådhus godkjent, og overdragelsesprotokollen ble undertegnet. Utsmykningen er støttet av Kunst i offentlig rom (KORO), og det politiske vedtaket som ble fattet i gamle Inderøy (1729) som føringer for utsmykningen ga følgende visjon;
  • Utsmykningen skal bygge "bru" mellom gammelt og nytt ved å knytte eksisterende og nytt bygg sammen visuelt og opplevelsesmessig
  • Kunsten skal bygge "bru" mellom mennesker ved å bidra til glede og inspirasjon, refleksjon og kommunikasjon
  • Universell utforming på kunsten tilstrebes
Som skrevet ovenfor skal den offisielle åpningen av utsmykningen skje i rådhuset på fredag, og det jobbes videre med planer for formidling i tiden framover.

På tampen av fredagen hadde jeg et møte med representant for styret i Den gyldne omvei (DGO), og fikk en oppdatering på DGOs planer framover.


søndag 27. mai 2012

19. - 25. mai 2012

Søndag morgen reiste jeg til London med fylkeskommunens Oppvekstprogram for å få et innblikk i engelsk skole. Det ble en innholdsrik tur med foredrag ved professor Johan From på mandag. From er professor ved handelshøyskolen BI og jobber spesielt med skoleutvikling. På tirsdag var vi på besøk på City and Islington College. Dette er en skole som gjennom hardt arbeid har oppnådd gode resultater de senere årene og er klassifisert "outstanding" på alle parametre Ofsted vurderer (http://www.ofsted.gov.uk/). Under besøket framgikk det tydelig at både elever og lærere var svært stolte av skolen sin, og gjerne ville vise fram og fortelle og det var artig å se.

På onsdag var jeg invitert til å holde en innledning på KS-ordførerkonferanse i Oslo om arbeidsgiverstrategi som styringsverktøy. Etter innledningen satt jeg i panel med redaktør i Ukeavisen ledelse Magne Lerø og nestleder i KS Mette Gundersen, jeg dominerte ikke den påfølgende samtalen- men det var en fin arena for å presentere noe av det arbeidet som er gjort i Inderøy på, og arbeidsgiverstrategi er en viktig sak for kommunepolitikerne. I intensjonsplanen som ble vedtatt av begge de to gamle kommunestyrene før sammenslåingen framgår det at hovedmålsetningen med sammenslåingen er å:
-etablere en livskraftig kommune i hjertet av Innherred
-sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne

De ansatte i kommunen er vår viktigste ressurs for å nå målsettingen, og det å beholde og rekruttere kvalifiserte mennesker  i stillingene er sentralt. I henhold til kommuneloven er kommunestyret øverste myndighetsorgan. Som et kollegialt organ ivaretar det sitt ansvar, og utøver sin myndighet gjennom vedtak. Det følger også av kommuneloven at det er kommunestyret som ansetter administrasjonssjefen (rådmannen), og kommunestyret har adgang til å delegere til administrasjonssjefen alt som ikke skal gjøres av "kommunestyret selv" etter lovens bestemmelser. Det daglige arbeidsgiveransvaret i en kommune bør ligge til administrasjonssjefen gjenneom delegasjon (i formannskapet 30.05.12 skal formannskapet ha delegasjonsreglementet som temasak), og delegasjonsreglement og rådmannsinstruks er sentrale dokumenter. Arbeidsgiverpolitikken er et av styringsverktøyene for folkevalgte. Den politiske rollen er å vedta arbeidsgiverpolitikken, visjon, verdier og strategier - også er administrasjonssjefens ansvar å iverksette arbeidsgiverpolitikken. I tillegg har kommunestyret selvsagt arbeidsgiveransvaret overfor administrasjonssjefen.

Da kommunesammenslåingen ble vedtatt ble det opprettet mange prosessgrupper i administrasjonen med ansvar for ulike områder. En gruppe fikk i mandat å utarbeide forslag til en arbeidsgiverpolitikk for kommunen. Det har vært betydelige aktivitet i denne gruppen, og mange er involvert i prosessen. Formannskapet er orientert om arbeidet, og det endelige dokumentet med 8 konkrete strategier legges antakeligvis fram for politisk behandling i juni.

På torsdag var det møte i programstyret for Inderøy 2020. I møtet ble det bl.a gitt orientering fra Innherred Reseliv ved Anne Haga om aktivteten i det selskapet. Dette har betydning for delprosjektet som omhandler "opplevelser og reiseliv".  I tillegg ble framdrften med sentrumsutvikling Straumen diskutert, det er forventet at Rambøll vil ha endelig rapport med forslag klar på bakgrunn av innspill i partnerskapet og folkemøte. Det vil bli arrangert nytt møte i partnerskapet før sommerferien.

Torsdag kveld hadde formannskapet invitert inn til folkemøte ad kommuneplanens samfunns- og arealdel. På grunn av få frammøtte ble møtet avlyst. Det legges opp til grendemøter utpå høsten når planforslaget er ute til høring for å få med innbyggernes innspill.

Uken ble avsluttet fredag med forefallende kontorarbeid, og et fantastisk arrangement i Mosvik fredag kveld. I fokus stod Martin Kvennavika, og med upåklagelig vær, flotte kulisser og mange gode skuespillerprestasjoner ble dette en opplevelse. Resten av helgen var det mange aktiviteter  forbindelse med teateret. Jeg berømmer Mosvik teaterlag for å ha tatt et modig initiativ for å realisere en drøm de har hatt en stund- og de mange frivillige som støttet opp under dette på mange forskjellige måter.

Fortsatt god pinsefeiring.